Statutul Arbitrajului Internaţional

Capitolul I
Dispoziţii generale

1.1.      Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, denumită în continuare Arbitraj Internațional, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, instituționalizată ca organ permanent pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, denumit în continuare ALARM.

1.2.      Arbitrajul Internațional dispune de sigiliu propriu.

1.3.      Arbitrajul Internațional este un organ ce își exercită independent atribuțiile ce îi revin, fiind organizată și funcționând în conformitate cu legislația în vigoare, tratatele internaționale, prezentul Statut și alte acte interne.

1.4.      Denumirea deplină a Arbitrajul Internațional este Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova. Denumirea prescurtată a Arbitrajului Internațional este AI ALARM.

1.5.      Sediul Arbitrajul Internațional este: MD2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, nr.44, oficiul 02.

1.6.      Arbitrajul Internațional este instituționalizată pe un termen nelimitat.

Capitolul II
Scop și atribuţii

2.1.      Scopul Arbitrajul Internațional este creșterea gradului de utilizare a arbitrajului intern și internațional, precum și altor modalități alternative de soluționare a litigiilor, inclusiv a medierii și concilierii.

2.2.      În vederea realizării scopului, Arbitrajul Internațional îndeplinește următoarele atribuții:

a)   Organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale, comerciale și de altă natură, prin arbitraj instituționalizat, în condițiile prevăzute de actele legislative și normative în vigoare, tratatele internaționale, prezentul statut și de regulamentele interne;

b)   asistă părţile, la cererea lor, în organizarea arbitrajului ad-hoc;

c)   organizează soluționarea litigiilor în baza convențiilor de arbitraj la care R. Moldova sau alte state sunt parte;

d)   organizează la cererea părților, medieri, concilieri și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor;

e)   elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le popularizează în mediul de afaceri;

f)    dezbate în colaborare cu alte organe interesate din țară, aspectele de drept mai deosebite ivite în practica arbitrală, precum şi problematica generală a arbitrajului intern şi internaţional;

g)   colaborează cu celelalte instituţii de arbitraj din ţară, în special prin schimbul de liste de arbitri şi de experienţă, precum şi pentru desfăşurarea unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului;

h)   ţine evidenţa practicii arbitrale, întocmeşte culegeri de jurisprudență arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern şi internaţional;

i)    face propuneri privind îmbunătăţirea cadrului de reglementare ce ține de organizarea şi desfăşurarea arbitrajului ;

j)    colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului pe plan mondial;

k)   îndeplineşte orice alte atribuţii neinterzise de legislație.

2.3.      Biroul ALARM poate conferi atribuții suplimentare, în vederea realizării scopului Arbitrajului Internațional.

 

Capitolul III
Organizare şi funcţionare

Secțiunea 1.
Plenul Arbitrajului Internațional

3.1.      Arbitrajul Internațional se compune arbitri desemnați de Biroul ALARM la propunerea preşedintelui în funcţiune al Arbitrajului Internațional, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul Statut și Regulile de procedură arbitrală ale Arbitrajului Internațional. Arbitrii desemnați de Biroul ALARM sunt consemnați în Lista arbitrilor Arbitrajul Internațional, a cărui număr nu este limitat.

3.2.      Lista de arbitri este publică și are caracter de recomandare. În lista de arbitri a Arbitrajului Internațional pot fi incluși  şi persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj din ţară sau din străinătate.

3.3.      În procedurile arbitrale organizate de Arbitrajul Internațional pot avea calitatea de arbitri și persoanele neînscrise în lista de arbitri, dacă aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Statut și Regulile de procedură arbitrală a Arbitrajului Internațional, cu excepția desemnării supraarbitrului sau arbitrului unic, această calitate pot fi deținută doar de persoanele incluse în lista arbitrilor a Arbitrajului Internațional.

3.4.      Pot fi înscriși în lista de arbitri, orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani și nu este ocrotit prin tutelă, are studii superioare juridice și/sau economice și se bucură de o reputație ireproșabilă.

3.5.      Consemnarea în lista arbitrilor a Arbitrajului Internațional se face prin decizia Biroului ALARM, la cererea scrisă a persoanei solicitante, la care se anexează recomandarea unui arbitru al Arbitrajului Internațional cu o vechime de cel puțin un an. Dosarul personal al arbitrului cu actele de înscriere se depune la Secretariatul Arbitrajului Internațional.

3.6.      Enumerarea arbitrilor pe lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui arbitrilor, specificându-se pentru fiecare arbitru -  ocupaţia şi/sau specialitatea; experienţa profesională; titlurile ştiinţifice, alte informaţii relevante. La listă se anexează prezentarea succintă a activităţii profesionale a fiecărui arbitru.

3.7.      Radierea arbitrilor din lista de arbitri se face la cererea arbitrului sau la decizia motivată a Biroului ALARM, în cazul încălcării obligațiilor ce incumbă calității de arbitru sau în cazul apariției, după desemnarea în calitate de arbitru, a unei necorespunderi cu condițiile prevăzute în prezentul Statut și Regulile de procedură arbitrală ale Arbitrajului Internațional. Radierea se poate dispune și pentru inactivitatea arbitrului pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Persoana radiată din listă poate solicita Biroului ALARM revizuirea deciziei de radiere în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, aducând probe în apărarea sa. Până la rămânerea definitivă a deciziei de revocare pronunțate de Biroul ALARM, arbitrul revocat este suspendat. Decizia Biroului ALARM privind măsura de radiere din lista arbitrilor va fi adusă la cunoștință tuturor instituțiilor de arbitraj și după caz, instanțelor de judecată.

3.8.      Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în lista de arbitri, se dispune la cerere sau din oficiu suspendarea acestuia de către Biroul ALARM.

3.9.      Totalitatea arbitrilor înscrişi în lista de arbitri constituie Plenul Arbitrajului Internațional.

3.10.   Plenul Arbitrajului Internațional dezbate informațiile cu privire la activitatea desfăşurată de Arbitrajul Internațional, discută probleme de drept ivite în activitatea Arbitrajului Internațional, în scopul asigurării unei jurisprudențe unitare și examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul intern și internațional și alte modalități de soluționare alternativă a disputelor. Sesiunile Plenului Arbitrajului Internațional sunt convocate și conduse de Președintele/vicepreședintele Arbitrajului Internațional. Nici o persoană înscrisă în lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului. Lipsa la două sesiuni a Plenului poate atrage radierea din lista de arbitri.

Secțiunea a 2-a.
Organul executiv al Arbitrajului Internațional

3.11.   Organul executiv al Arbitrajului Internațional este compus din Preşedintele și Vicepreşedintele Arbitrajului Internațional.  Președintele și Vicepreședintele Arbitrajului Internațional este numit de Biroul ALARM dintre arbitrii înscriși pe listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit.

3.12.   Președintele și Vicepreședintele Arbitrajului Internațional pot fi desemnați ca arbitri și supraarbitri.

3.13.   Președintele și Vicepreședintele pot fi revocați de Biroul ALARM. În cazul Vicepreședintelui revocarea se face la propunerea Președintelui Arbitrajului Internațional.

3.14.   Preşedintele Arbitrajului Internațional are conducerea curentă a acestui Arbitraj şi o reprezintă în relaţiile interne şi internaţionale. De asemenea, Preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale care sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Arbitrajului Internațional.

3.15.   Vicepreşedintele ajută Preşedintele în îndeplinirea atribuţiilor sale şi este înlocuitorul de drept al acestuia. De asemenea, Vicepreședintele va exercita atribuțiile delegate de Președinte și de Regulile de procedură arbitrală.

3.16.   În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției de președinte, înlocuitorul acestuia este Vicepreședintele. În situația în care Președintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției și Vicepreședintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuțiile vor fi exercitate de decanul de vârstă a Biroului ALARM.

3.17.   Organul executiv al Arbitrajului Internațional are următoarele atribuţii principale:

a)     asigură conducerea generală a Arbitrajului Internațional;

b)    propune, dacă este cazul, modificarea/completarea Regulilor de procedură arbitrală, a prezentului Statut, precum şi a Normelor privind taxele arbitrale şi cheltuielile arbitrale;

c)     organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţă a Arbitrajului Internațional şi avizează publicarea acestora;

d)    exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Arbitrajului Internațional;

e)     confirmă arbitrii desemnați în procedura arbitrală conform Regulilor de procedură arbitrală;

f)     propune Biroului includerea persoanelor în lista de arbitri a Arbitrajului Internațional;

g)    convoacă Plenul Arbitrajului Internațional;

h)     propune Biroului spre aprobare regulamentul Secretariatului Arbitrajului Internațional;

i)      propune Biroului pentru a înființa comisii de specialitate, stabilind componența lor, obiectul de activitate, precum și durata acestora;

j)      propune Biroului spre aprobare membrii Consiliului Științific al Arbitrajului Internațional;

k)     poate decide amânarea plății onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața tribunalului arbitral sau excepția nelegalei constituiri a tribunalului arbitral.

l)      poate decide reducerea cuantumului onorariilor arbitrilor în situația întârzierii nejustificate a redactării hotărârilor arbitrale cu mai mult de o lună;

m)   îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în lege legate de funcţionarea arbitrajului.

3.18.   Organul executiv al Arbitrajului Internațional își exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat în sesiunea Plenului Arbitrajului Internațional.

3.19.   Biroul ALARM poate desemna un președinte de onoare al Arbitrajului Internațional, din rândul personalităților cu o contribuție majoră la activitatea și afirmarea prestigiului Arbitrajului Internațional.

3.20.   De asemenea, Biroul ALARM poate desemna membri onorifici ai Arbitrajului Internațional – in honorem sau in memoriam, din rândul arbitrilor sau dintre personalitățile marcante ale lumii juridice interne sau internaționale.

Secțiunea a 3-a.
Consiliul Științific al Arbitrajului Internațional și Comisiile de specialitate

3.21.   Consiliul Științific al Arbitrajului Internațional, denumit în continuare Consiliul Științific, este organul consultativ pe lângă ALARM. Membrii Consiliului Științific sunt propuși de Președintele Arbitrajului Internațional și aleși de Biroul ALARM, dintre specialiștii cu largă experiență profesională și recunoaștere în domeniul dreptului, relațiilor economice interne și internaționale și arbitrajului intern și/sau internațional.

3.22.   Membrii Consiliului Științific pot avea și calitatea de arbitru sau supraarbitru.

3.23.   Consiliul Științific va fi condus de un președinte desemnat de Biroul ALARM la propunerea președintelui Arbitrajului Internațional.

3.24.   Organul executiv al Arbitrajului Internațional va putea solicita Consiliului Științific puncte de vedere în legătură cu orice chestiune ce vizează conducerea sau activitatea Arbitrajului Internațional, acestea au valoarea consultativă.

3.25.   În ipoteza în care Biroul ALARM constituie comisii de specialitate, acestea vor fi compuse dintr-un număr impar de membri (3 sau 5), coordonate de un membru al Biroului și vor funcționa pe baza programului și tematicilor aprobate de Biroul ALARM.

Secțiunea a 4-a.
Secretariatul Arbitrajul Internațional

3.26.   Arbitrajul Internațional are o structură funcțională compusă din Secretariat, alcătuit dintr-un personal de specialitate și un personal auxiliar.

3.27.   Personalul de specialitate se compune din asistenți arbitrali, iar personalul auxiliar din referenți, tehnoredactori, registratori-arhivari, traducători și alții.

3.28.   Statutul de funcții, numărul de personal, încadrarea și salarizarea personalului de specialitate și auxiliar se aprobă de Biroul ALARM la propunerea Președintelui Arbitrajului Internațional.

3.29.   Secretariatul funcționează în baza unui regulament aprobat de Biroul ALARM.

Secțiunea a 5-a.
Tribunalul arbitral

3.30.   Soluționarea litigiilor arbitrale se face de către un tribunal arbitral.

3.31.   În înțelesul prezentului Statut, tribunalul arbitral este format dintr-un număr impar de arbitri, desemnarea arbitrilor se face de părțile în litigiu, în conformitate cu convenția părților și Regulile de procedură arbitrală ale Arbitrajului Internațional.

3.32.   Biroul ALARM și Arbitrajul Internațional nu au dreptul ca, prin organizarea și administrarea arbitrajului, să intervină în soluționarea litigiului sau să influențeze în vreun fel tribunalul arbitral.

3.33.   Arbitrii și supraarbitrul își exercită activitatea cu titlu individual, independent și imparțial, fiind supuși numai legii, aprecierea probelor și luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a fiecăruia dintre membrii tribunalului arbitral.

3.34.   Arbitrii și supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exercițiul componențelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Arbitrajului Internațional, cu bună-credință și profesionalism.

Capitolul IV
Resurse

4.1.      Resursele Arbitrajului Internațional se asigură din taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate, precum și din alte surse, cum ar fi:

a)     amenzile arbitrale aplicate în procedura arbitrală;

b)    mijloacele alocate de ALARM;

c)     donații, sponsorizări, granturi;

d)    încasările din organizarea manifestațiilor publice, expozițiilor, licitațiilor și acțiunilor publice, în cadrul scopului declarat de Arbitrajul Internațional în prezentul Statut;

e)     taxele pentru participare la cursurile de instruire și de perfecționare profesională;

f)     alte surse neinterzise de lege.

4.2.      Taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Biroul ALARM.

4.3.      Taxele arbitrale sunt destinate suportării cheltuielilor legate de activitatea de organizare, desfăşurare şi soluţionare a litigiilor, inclusiv de secretariat, plăţii onorariilor arbitrilor şi documentării acestora, precum şi suportării altor cheltuieli necesare funcţionării Arbitrajului Internațional.

4.4.      Organul executiv al Arbitrajului Internațional au dreptul la o indemnizație care se acoperă din taxa arbitrală aprobată de Biroul ALARM.

4.5.      Bugetul și raportul anual al Arbitrajul Internațional este aprobat de Biroul ALARM, în baza propunerii Președintelui Arbitrajului Internațional.

4.6.      ALARM va asigura spaţiul şi condiţiile materiale corespunzătoare desfăşurării activităţii  Arbitrajului Internațional.

 Capitolul V
Dispoziţii comune şi finale

5.1.      Arbitrajul Internațional, tribunalul arbitral, precum şi personalul ALARM au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Arbitrajului Internațional.

5.2.      Părţile nu pot deroga de la prevederile prezentului Statut decât în limitele prevăzute de acesta sau cu acceptarea prealabilă a Arbitrajului Internațional, dată de la caz la caz. Interpretarea dispoziţiilor prezentului Statut ţine de competenţa Biroului ALARM.

5.3.      Prezentul Statut a fost aprobat de Biroul ALARM conform procesului verbal nr.1 din 01.03.2019 şi intră în vigoare începând cu 01 martie 2019.

5.4.      Din data aprobării prezentului Statut, se abrogă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Arbitrajului Internațional din 01.12.2010.

 

 

 

 

Publicatii