Statutul

I. DISPOZIŢII GENERALE

 
1.1.      Asociaţia Obştească „Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova” (în continuare Asociaţia), este o Asociaţia neguvernamentală, apolitică, non-profit, constituită în baza asocierii persoanelor fizice şi juridice in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.
1.2.      Denumirea completă în limba de stat: Asociaţia Obştească „Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova”.
1.3.      Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul juridic prevăzut de prezentul Statut, de Constituţia Republicii Moldova, de Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996, de Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001, de Codul Civil al RM, de alte acte normative care reglementează activitatea menţionată, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Activitatea Asociaţiei nereglementată în prezentul Statut este reglementată de actele normative în vigoare a Republicii Moldova.
1.4.      Asociaţia se constituie în forma organizatorico-juridică de „asociaţie obştească".
1.5.      Asociaţia este persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.6.      Asociaţia este o organizaţie, care reprezintă ramura de management anticriză şi a procedurilor de insolvabilitate, procedurilor de dizolvare (lichidare) voluntară sau judiciară, organizează şi coordonează dezvoltarea relaţiilor în domeniul de prevenire a insolvabilităţii prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară sau administrare fiduciară.
1.7.      Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de
activitate a Asociaţiei este nelimitată.
1.8.      Asociaţia este o organizaţie necomercială care îşi realizează activitatea în beneficiul întregii societăţi şi nu susţine partidele politice, blocurile electorale şi candidaţi independenţi la alegerile în organele puterii publice.
1.9.      Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.
1.10.  Asociaţia se poate afilia la organizaţiile autohtone şi internaţionale sau la alte foruri în domeniul managementului anticriză, administrării fiduciare, dizolvării (lichidării) şi insolvabilităţii.
1.11.  Sediul Asociaţiei se află pe adresa: MD - 2023, Republica Moldova, mun. Chişinău, strada Meşterul Manole 5, oficiul 407.       
    
II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI
 
2.1.      Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.
2.2.      Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixtiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.
2.3.      Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
2.4.      Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor.
 
III. SCOPURILE Şl METODELE DE REALIZARE
 
3.1.      Asociaţia se constituie în scopul:
a)      promovarea activităţilor profesioniste în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării), administrării fiduciare şi managementului anticriză în general şi crearea condiţiilor necesare pentru optimizarea acestor activităţi;
b)     contribuire în extinderea şi perfecţionarea cadrului legislativ ce reglementează relaţiile în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării), administrării fiduciare şi managementului anticriză;
c)      ridicarea transparenţei în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării), administrării fiduciare;
d)     ridicarea nivelului de profesionalism şi responsabilitate a participanţilor în cadrul procesului de insolvabilitate şi dizolvare (lichidare);
e)      punerea eforturilor pentru eliminarea şi suprimarea efectelor negative şi neajunsurilor care apar în cadrul procesului insolvabilităţii, procesului dizolvării (lichidării), administrării fiduciare şi managementului anticriză;
f)       apărarea drepturilor şi intereselor legitime a membrilor Asociaţiei şi altor participanţi în domeniu;
g)     dezvoltarea procesului de cooperare cu autorităţile publice, în calitate de reprezentanţi ai societăţii civile, întru eficientizarea procesului de luare a deciziilor şi promovarea democraţiei participative precum şi întru optimizarea cadrului instituţional în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării), administrării fiduciare şi managementului anticriză.
3.2        Pentru realizarea scopurilor statutare Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:
a)      elaborează măsuri şi mecanisme pentru cooperarea constructivă între participanţii în cadrul procesului de insolvabilitate, procesului de dizolvare (lichidare), administrării fiduciare şi managementului anticriză;
b)     organizează întruniri, şedinţe deschise, adunări, conferinţe pentru examinarea problemelor şi chestiunilor în cadrul procesului de insolvabilitate, procesului de dizolvare (lichidare), administrării fiduciare şi managementului anticriză;
c)      elaborează şi difuzează, inclusiv şi prin intermediul Internetului, informaţii necesare pentru ridicarea transparenţei în domeniul respectiv;
d)     elaborează materiale metodice, ghiduri şi îndrumări pentru participanţi în cadrul procesului de insolvabilitate, procesului de dizolvare (lichidare), reorganizare, administrării fiduciare şi managementului anticriză, inclusiv pentru administratorii insolvabilităţii, administratorii fiduciari, lichidatori, creditori, debitori; 
e)      elaborează şi înaintează spre examinare autorităţilor publice după competenţă, propuneri privitoare la modificarea sau extinderea cadrului legislativ în domeniul de insolvabilitate, de dizolvare (lichidare), de administrare fiduciară;
f)       analizează şi generalizează practica aplicării mecanismelor şi instrumentelor legale în cadrul procesului de insolvabilitate, de dizolvare (lichidare) precum şi practica judiciară în domeniul respectiv;
g)     asigură buna desfăşurare a activităţii practicienilor în domeniul insolvabilităţii, lichidării, reorganizării şi administrării fiduciare;
h)     sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a practicienilor în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării) şi administrării fiduciare;
i)       apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
j)        coordonează şi supraveghează activitatea membrilor Asociaţiei;
k)     colaborează cu asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate;
l)       elaborează şi difuzează norme privind activitatea şi conduita etică a practicienilor în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării), reorganizării precum şi ghiduri profesionale în domeniul insolvabilităţii, lichidării;
m)   editează publicaţii de specialitate;
n)     organizează cursuri de instruire pentru practicieni etc.;
o)     încurajează toate persoanele implicate în cadrul procesului de insolvabilitate sau de dizolvare pentru iniţiative civice în domeniul insolvabilităţii şi managementului anticriză;
p)     îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin prezentul Statut sau alte acte a Asociaţiei.
3.3.        Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul să:
a)      reprezinte interesele Asociaţiei în autorităţile publice şi în raporturi cu terţii;
b)     asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
c)      fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;
d)     desfăşoare activitate editorială;
e)      difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
f)       obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
g)     încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu
scopurile statutare;
h)     organizeze şi să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granduri şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
i)       încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, precum şi de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
j)        creeze întreprinderi,  organizaţii cu drept de persoană juridică şi să fondeze instituţii de arbitraj;
k)     procure complexe patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea
activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
l)       investească mijloace financiare libere în activităţi comerciale pentru a-şi majora fondurile sale financiare.
3.4.   Asociaţia se obligă:
a)      să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, normele dreptului internaţional privind sfera de activitate a asociaţiilor obşteşti, precum şi normele prevăzute de Statutul organizaţiei;
b)     la introducerea modificărilor în legislaţie sau la descoperirea incompatibilităţii documentelor statutare cu legislaţia în vigoare să introducă rectificările necesare în documentele constitutive;
c)      să informeze anual organul de înregistrare despre desfăşurarea activităţii organizaţiei cu indicarea denumirii ei, sediului organului de conducere, cu prezentarea datelor despre conducători în volumul datelor, înscrise în Registrul de Stat al organizaţiilor obşteşti;
d)     să verse în buget şi fondurile extrabugetare impozitele şi alte plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia.
3.5.      În conformitate cu art. 188 Cod civil Asociaţia poate să desfăşoare activitatea economică prevăzută în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.
 

IV. ORGANELE  DE  CONDUCERE  Şl  DE  CONTROL
 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ASOCIAŢIEI
 
 
4.1.      Structura organizatorică a Asociaţiei constituie:
Ø  forul suprem al Asociaţiei - Adunarea Generală a Membrilor Permanenţi ai Asociaţiei;
Ø  organul reprezentativ al Asociaţiei – Biroul Asociaţiei;
Ø  organul executiv unipersonal al Asociaţiei - Preşedintele Asociaţiei;
Ø  organul de control al Asociaţiei - Comisia de Cenzori a Asociaţiei.
4.2.      Guvernarea activităţii curente a Asociaţiei este exercitată concomitent de către Preşedintele Asociaţiei şi de Biroul Asociaţiei. Preşedintele Asociaţiei poate exercita şi funcţiile Preşedintelui Biroului Asociaţiei.
4.3.      În perioada lichidării, afacerile Asociaţiei se transmit spre administrare Comisiei de Lichidare, care administrează Asociaţia în conformitate cu ordinea lichidării, stabilită de prezentul Statut şi de legislaţia în vigoare.
4.4.      În baza Deciziei Adunării Generale a Membrilor Asociaţiei, cu funcţiile Comisiei de Cenzori poate fi dotată, în bază de contract, o Organizaţie de Audit exterioară şi determinate atribuţiile ei. În cazul specificat Comisia de Cenzori poate să nu fie formată sau pot fi modificate atribuţiile ei. Organizaţia de audit nu poate fi o întreprindere afiliată Asociaţiei.
4.5.      Pot fi formate şi alte Organe ale Asociaţiei, care sporesc eficienţa activităţii ei.
 
ADUNAREA GENERALĂ
 
4.6.      Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a Membrilor permanenţi, care se întruneşte ordinar şi extraordinar. În cazurile, când principiile prezentului Statut nu specifică efectul său asupra cărui tip şi/sau formă de şedinţe ale Adunării Generale se referă, principiile în cauză se aplică în egală măsură în partea fiecărui tip şi/sau formă al Adunării.
4.7.      Adunarea Generală a Asociaţiei este în drept să soluţioneze toate problemele, ce vizează activitatea Asociaţiei, cu excepţia celor, care prin dispoziţiile legislaţiei în vigoare sau Statutului constituie atribuţiile exclusive ale unui alt Organ.
4.8.      Adunarea Generală a Asociaţiei nu reprezintă în afacerile Asociaţiei, ci îşi restrânge activitatea sa la adoptarea hotărârilor pe marginea problemelor incluse, în ordinea stabilită de Statut, în ordinea de zi a şedinţelor sale şi emiterea pe problemele examinate a actelor normative locale. Actele normative locale emise de Adunarea Generală a Asociaţiei se perfectează în formă de Hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţiei, denumite în textul Statutului «Hotărâri». Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii, Organele şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Asociaţiei.
4.9.      Atribuţiile Adunării Generale se determină pornind de la dispoziţiile obligatorii ale legislaţiei în vigoare, ordinea de guvernare a Asociaţiei stabilită de Membrii Asociaţiei şi cercul de probleme legat de activitatea Asociaţiei.
4.10.  Atribuţiile Adunării Generale includ, dar nu se limitează la următoarele probleme:
a)      determinarea direcţiilor prioritare şi aprobarea programelor strategice ale activităţii Asociaţiei în conformitate cu obiectul şi scopurile activităţii ei, precum şi dărilor de seamă privind executarea lor;
b)     aprobarea listei articolelor obligatorii ale dărilor de seamă ale Organelor Asociaţiei;
c)      supravegherea activităţii Organelor Asociaţiei şi executării Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei;
d)     examinarea şi aprobarea dărilor de seamă anuale ale Preşedintelui Asociaţiei şi Biroului Asociaţiei şi adoptarea hotărârilor pe marginea lor;
e)      iniţierea efectuării controalelor şi reviziilor extraordinare a oricărui Organ al Asociaţiei;
f)       adoptarea hotărârilor privind transmiterea materialelor organelor de resort pentru tragerea la răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale Asociaţiei.
4.11.  Adunarea Generală a Asociaţiei are următoarele atribuţii exclusive:
a)      aprobă Statutul Asociaţiei în redacţie nouă sau modificările şi completările aduse în Statut;
b)     aprobă Regulamentul Biroului Asociaţiei, stabileşte componenţa numerică şi atribuţiile lui, alege Preşedintele şi Membrii lui şi încetează anticipat împuternicirile lor, stabileşte cuantumul şi periodicitatea plătirii soldei, retribuţiilor stimulative la totalizarea activităţii anuale şi compensaţiilor cheltuielilor, legate de exercitare de către ei a funcţiilor de Membru al Biroului Asociaţiei, hotărăşte cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a Membrilor lui;
c)      alege Preşedintele Asociaţiei şi încetează anticipat împuternicirile lor, hotărăşte cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a lui;
d)     alege Preşedintele onorific al Asociaţiei;
e)      aprobă Regulamentul Comisiei de Cenzori a Asociaţiei, stabileşte componenţa numerică şi atribuţiile ei, alege Preşedintele şi Membrii ei şi încetează anticipai împuternicirile lor, stabileşte cuantumul şi periodicitatea plătirii soldei şi compensaţiilor cheltuielilor, legate de exercitarea de către ei a funcţiilor de Membru al Comisiei de Cenzori a Asociaţiei, hotărăşte cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a Membrilor ei;
f)       confirmă organizaţia de audit, aprobă normativele articolelor devizelor de cheltuieli ale Asociaţiei pentru achitarea serviciilor prestate de organizaţia de audit, stabileşte atribuţiile ei, cazurile suportării cheltuielilor pentru achitarea serviciilor în cauză de către Asociaţieşi ordinea formulării însărcinărilor pentru organizaţia de audit, reziliază unilateral contractul încheiat de Asociaţiei cu organizaţia de audit;
g)     hotărăşte cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii;
h)     aprobă Deciziile Biroului Asociaţiei emise în perioada de gestiune;
i)       primeşte şi exclude membrii permanenţi a Asociaţiei la propunerea Biroului Asociaţiei;
j)         aprobă normativele de repartizare a profitului Asociaţiei; inclusiv la acoperirea pierderilor Asociaţiei;
k)       hotărăşte cu privire la sistarea activităţii, reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează Comisia de Lichidare, aprobă bilanţurile intermediar şi final de divizare, bilanţul consolidat sau de lichidare al Asociaţiei;
l)       examinează darea de seamă financiară anuală a Asociaţiei, aprobă darea de seamă anuală a Biroului Asociaţiei, examinează şi aprobă avizele Comisiei de Cenzori la dările de seamă prezentate pentru examinare Adunării Generale, precum şi dărilor de seamă a Comisiei de Cenzori pe marginea controalelor şi reviziilor ordinare şi celor extraordinare, care au fost iniţiate de Adunarea Generală a Asociaţiei;
4.12.  Prin Hotărârea Adunării Generale la atribuţiile sale exclusive pot fi rezervate şi alte probleme. Hotărârea atribuţiilor exclusive ale Adunării Generale nu pot fi transmise spre examinare altor Organe sau persoanelor cu funcţii de răspundere ale Societăţii.
4.13.  Adunarea Generală nu este în drept să examineze şi să hotărască problemele, care conform legislaţiei în vigoare, prezentului Statut şi Hotărârilor Adunării Generale sunt atribuite altor Organe ale Asociaţiei, cu excepţia cazurilor, când ele au fost incluse în ordinea de zi a Adunării din iniţiativa acestor Organe. Dacă alte Organe ale Asociaţiei nu pot soluţiona o chestiune ce ţine de atribuţiile lor, sau în cazul apariţiei litigiilor legate de soluţionarea (nesoluţionarea) unei probleme atribuite oricărui Organ al Societăţii, persoana cointeresată este în drept să iniţieze delegarea întrebărilor în cauză pentru examinare şi hotărâre Adunării Generale a Asociaţiei.
4.14.  Adunarea Generală a Asociaţiei poate fi ordinară sau extraordinară. Şedinţele ordinare a Adunării Generale se petrec o dată pe an, dacă altceva nu-i prevăzut de Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei. Şedinţele ordinare a Adunării Generale la care se examinează dările de seamă anuale ale Societăţii, se numesc anuale.
4.15.  Adunarea Generală se ţine cu prezenţa membrilor permanenţi, prin corespondenţă sau sub formă mixtă. Adunarea Generală anuală a Asociaţiei nu poate fi ţinută prin corespondenţă.
4.16.  Adunările Generale ordinare se ţin în termenul prevăzut de prezentul Statut sau de Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei. Adunarea Generală anuală se ţine nu mai devreme de o lună şi nu mai târziu de 2 luni de la data primirii de către organul financiar raional (municipal) a dării de seamă anuale a Asociaţiei.
4.17.  Termenul de ţinere a Adunării Generale extraordinare se stabileşte prin Decizia Biroului Asociaţiei, dar nu poate depăşi 30 de zile de la data primirii de către Asociaţie a cererii de a ţine o astfel de Adunare.
4.18.  Şedinţa ordinară a Adunării Generale se convoacă de către organul executiv al Asociaţiei în temeiul Deciziei Biroului Asociaţiei. În cazul în care Biroul Asociaţiei nu a adoptat Decizia privind convocarea şedinţei anuale a Adunării Generale în termenul, care ar asigura ţinerea Adunării în cauză în perioada prevăzută de prezentului Statut, Preşedintele Asociaţiei e obligat să emită o Dispoziţie privind convocarea şedinţei ordinare a Adunării Generale a Asociaţiei. Dispoziţia în cauză se ia:
1)      din iniţiativa Preşedintelui Asociaţiei; sau
2)      la cererea Comisiei de Cenzori a Asociaţiei sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori; sau
3)      la cererea oricărui membru permanent al Asociaţiei ; sau
4)      în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti competente.
4.19.  Adunarea Generală extraordinară se convoacă de organul executiv al Asociaţiei, atunci când o cer interesele Asociaţiei, în temeiul Deciziei Biroului Asociaţiei, luate:
1)      din iniţiativa Preşedintelui Asociaţiei; sau
2)      la cererea Comisiei de Cenzori a Societăţii sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori; sau
3)      la cererea membrilor permanenţi ai Asociaţiei care deţin o treime din drepturile de vot la data prezentării cererii; sau
4)      în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti competente.
4.20.  În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a şedinţei extraordinare a Adunării Generale, Biroul Asociaţiei e obligat:
1)      să ia Decizia privind convocarea Adunării Generale şi să încredinţeze Preşedintelui Asociaţiei informarea membrilor Asociaţiei despre aceasta; sau
2)      să ia Decizia privind refuzul de a convoca Adunarea Generală,
care se va expedia printr-o scrisoare recomandată persoanelor care cer convocarea ei în termen de 5 zile de la data adoptării.
4.21.  În decizia cu privire la convocarea Adunării Generale se va indica:
1)      Organul Societăţii care a luat hotărârea privind convocarea Adunării Generale sau alte persoane care convoacă Adunarea Generală conform prezentului Statut;
2)      data, ora şi locul ţinerii Adunării Generale, precum şi ora începerii înregistrării participanţilor la ea;
3)      tipul adunării (ordinară, anuală, extraordinară) şi sub ce formă se va ţine Adunarea Generală;
4)      ordinea de zi;
5)      termenii, ora şi locul familiarizării membrilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ;
6)      modul şi termenul de comunicare membrilor a rezultatului votului prin corespondenţă sau sub formă mixtă;
7)      modul de înştiinţare a membrilor despre ţinerea Adunării Generale;
4.22.  Decizia cu privire la refuzul de a convoca Adunarea Generală extraordinară a poate fi luată în cazurile în care:
1)      chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale nu ţin de competenţa ei; sau
2)      nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării Generale, prevăzut de prezentului Statut.
4.23.  Dacă, Biroul Asociaţiei nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale, ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele care au solicitat convocarea adunării generale, sunt în drept să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru Biroul Asociaţiei. În acest caz, cheltuielile pentru pregătirea şi ţinerea adunării generale sânt suportate de aceste persoane. Dacă adunarea generală recunoaşte convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile se compensează din contul Asociaţiei.         
4.24.  În cazul în care nici un organ de conducere al Asociaţiei nu este în posibilitate, în condiţiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea şi desfăşurarea adunării generale, aceste atribuţii se exercită de membrii permanenţi ai Asociaţiei care deţin o treime din drepturile de vot şi care au convenit asupra convocării acesteia.
4.25.  În cererea comisiei de cenzori (organizaţiei de audit) privind convocarea adunării generale vor fi formulate chestiuni ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor şi persoanele care au iniţiat această cerere. În cazul în care cererea este iniţiată de membrii Asociaţii, ea va conţine datele personale ale acestora.
4.26.  Decizia privind convocarea adunării organului suprem se va comunica contra semnătură fiecărui membru în parte printr-un aviz care va conţine ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei, sau prin scrisoare recomandată, sau după necesitate prin intermediul unui aviz publicat într-un ziar republican stabilit de Biroul Asociaţiei.
4.27.  Participarea membrului permanent sau a reprezentantului lui la adunarea generală, precum şi publicarea avizului în sursele mass-media, acoperă orice viciu al neînştiinţării şi/sau încălcării modalităţii şi a termenelor de înştiinţare.
4.28.     Termenul de expediere a avizelor şi/sau de publicare a informaţiei despre ţinerea Adunării Generale nu poate fi mai devreme de 25 de zile de la încheierea anului financiar şi mai târziu de 30 de zile înainte de ţinerea Adunării Generale ordinare.
4.29.   Termenul de expediere a avizelor şi/sau de publicare a informaţiei despre ţinerea Adunării Generale extraordinare nu poate fi mai târziu de 10 zile de la ţinerea acestei Adunării.
4.30.  Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale, lista candidaţilor în organele de conducere ale Asociaţiei se întocmesc de Birou, ţinându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile membrilor permanenţi cu drept de vot ale Asociaţiei.
4.31.  Dacă Adunarea Generală ordinară anuală se ţine cu prezenţa membrilor Asociaţiei, membrii cu drept de vot sunt în drept să prezinte :
-   pînă la 10 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a cel mult două chestiuni;
-   nu mai târziu de 20 de zile pînă la data ţinerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Biroului, Preşedintelui Asociaţiei şi ai comisiei de cenzori, al căror număr nu va depăşi componenţa numerică a acestor organe.
4.32.  Dacă Adunarea Generală ordinară anuală se ţine în formă mixtă sau prin corespondenţă, membrii permanenţi ai Asociaţiei sânt în drept să prezinte cererile prevăzute mai sus, numai pînă la data de 10 ianuarie anului următor celui gestionar.
4.33.  Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale anuale vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele şi prenumele membrilor Asociaţiei care propun chestiunea. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaţilor în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acţionarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele şi prenumele candidaţilor, alte date despre ei, precum şi numele şi prenumele (denumirile) membrilor care au prezentat cererea. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat.
4.34.  Şedinţa Biroului, la care se examinează cererile membrilor Asociaţiei cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Biroului şi ai comisiei de cenzori şi se aprobă listele candidaţilor pentru funcţiile de membri ai acestor organe ale Asociaţiei, se ţine nu mai târziu de 15 zile pînă la data ţinerii Adunării Generale ordinare anuale. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor membrilor sau refuzul de a satisface se aduce la cunoştinţă asociatului în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
4.35.  Biroul nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale. Numărul total de candidaţi pentru funcţia de membru al Biroului inclusiv rezerva lor, sau al comisiei de cenzori, înscrişi în lista candidaţilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală, trebuie să depăşească componenţa numerică a acestor organe de conducere. Rezerva Biroului şi a comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-şi pot exercita funcţiile.
4.36.  Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor permanenţi sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru permanent deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia deciziilor privind alegerea Biroului şi a deciziilor de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare si lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.
4.37.  La adunarea generală, votarea se face după principiul „un membru cu drept de vot – un vot” .Votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ţinute prin corespondenţă sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
4.38.  Dacă membrul Asociaţiei a votat împotriva deciziei luate, el are dreptul să-şi exprime opinia separată care se va anexa la procesul – verbal al adunării generale sau se va reflecta în el.
4.39.  Dacă Adunarea generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul
abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării generale cu aceeaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.
4.40.  Adunarea generală se desfăşoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor prezentului statut privind modul de desfăşurare a adunării generale.
4.41.  Adunarea generală este prezidată de preşedintele Biroului sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală. Atribuţiile secretarului adunării generale le exercită secretarul Biroului sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală. Preşedintele şi secretarul stabileşte prezenţa cvorumului adunării generale, explică ordinea de zi şi ordinea votării, numără voturile, întocmeşte procesul – verbal al şedinţei, sigilează buletinele de vot şi le depune la arhiva Asociaţiei, etc.
4.42.  Procesul – verbal al adunării generale se întocmeşte în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puţin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului – verbal va fi semnat de preşedintele şi de secretarul adunării generale. Procesul – verbal al adunării generale va cuprinde :
-   data, ora şi locul ţinerii adunării generale;
-   numărul membrilor cu drept de vot care au participat la adunare;
-   numele şi prenumele preşedintelui şi secretarului adunării generale;
-   ordinea de zi;
-   tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor şi prenumelor vorbitorilor;
-   rezultatul votului şi hotărârile luate;
-   anexele la procesul – verbal.
4.43.  Dacă la convocarea Adunării Generale au fost încălcate cerinţele Statutului, aceasta nu este în drept să adopte hotărâri, cu excepţia cazurilor când la Adunarea Generală participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii permanenţi ai Asociaţiei.
4.44.  Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii cu drept de vot.
4.45.  Fondatorii Asociaţiei fac parte la Adunarea generală în calitate de membrii permanenţi ai Asociaţiei.
 
BIROUL ASOCIAŢIEI
 
4.46.  În perioada dintre Adunările Generale a Asociaţiei, reprezentarea intereselor membrilor Asociaţiei, adoptarea deciziilor vizând problemele stringente ale Asociaţiei atribuite ei de prezentul Statut şi de Hotărârile Adunării Generale, supravegherea executării Hotărârilor Adunării Generale, guvernarea generală a activităţii Asociaţiei, cu excepţia problemelor atribuite exclusiv de prezentul Statut altor Organe ale Asociaţiei, sunt efectuate de Biroul Asociaţiei.
4.47.  Biroul Asociaţiei este subordonat Adunării Generale a Asociaţiei. El prezintă Adunării Generale darea de seamă anuală privind lucrul său şi activitatea Asociaţiei, întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Statut, Regulamentul Biroului Asociaţiei şi Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei. Cerinţele faţă de conţinutul dării de seamă a Biroului Asociaţiei se stabilesc de Adunarea Generală, însă conţinutul ei nu poate fi mai restrâns de articolele stabilite de legislaţia în vigoare.
4.48.  Atribuţiile Biroului sunt determinate de prezentul Statut, Regulamentul Biroului Asociaţiei şi Hotărârile Adunării Generale. Actele normative locale emise de Birou se perfectează în formă de Decizii ale Biroului Asociaţiei, denumite în textul Statutului «Decizii».Deciziile Biroului Asociaţiei sunt obligatorii pentru toate Organele şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţii şi acţionează în partea ce nu contravine Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei. Deciziile Biroului emise în perioada de gestiune sunt supuse aprobării Adunării Generale la examinarea de către ultima a dării de seamă a Biroului Asociaţiei.
4.49.  Atribuţiile Biroului Asociaţiei se stabilesc prin Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei, încredinţându-se hotărârea problemelor, cu excepţia celor atribuite exclusiv altor Organe ale Asociaţiei.
4.50.  Biroul Asociaţiei are următoarele atribuţii exclusive dacă prin Hotărârile Adunării Generale nu este prevăzut altceva:
1)      adoptă Decizia privind convocarea Adunării Generale a Asociaţiei, inclusiv aprobă ordinea de zi a Adunării Generale, hotărăşte alte probleme, care în conformitate cu prezentul Statut, sunt legate de pregătirea şi ţinerea Adunării Generale a Asociaţiei;
2)      elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei,
prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
3)      asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
4)      aprobă contractele şi angajamentele semnate de preşedintele Asociaţiei;
5)      aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
6)      stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
7)      adoptă deciziile privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei.
8)      aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii Personalului Asociaţiei;
9)      aprobă bilanţurile contabile, conturile beneficiului şi pierderilor trimestriale ale Asociaţiei, elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia;
10)  aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
11)  determină valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de proporţii, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
12)  soluţionează conflictele şi litigiile apărute în cadrul Asociaţiei;
13)  aprobă şi examinează prealabil darea de seamă anuală a Preşedintelui Asociaţiei;
14)  decide privind deschiderea, transformarea sau lichidarea filialelor şi reprezentanţelor Asociaţiei, privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor lor;
15)  aprobă normativele devizelor de cheltuieli ale Asociaţiei;
16)  hotărăşte problemele privind participarea Asociaţiei la fondarea şi activitatea întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, precum şi ordinea şi sursele de finanţare a cheltuielilor, legate de fondarea şi activitatea lor;
17)  hotărăşte problemele privind încheiere tranzacţiilor de proporţii prevăzute de prezentului Statul;
18)  decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei, ori care sunt delegate de Adunarea Generală.
4.46.  Biroul prezintă Adunării Generale raportul anual cu privire la activitatea sa şi la funcţionarea Asociaţiei, precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere.
4.47.  Împuternicirile Biroului nu pot fi delegate altei persoane.
4.48.  Biroul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis sau secret, din rândul membrilor permanenţi ai Asociaţiei, pe un termen de 1 an. Componenţa numerică a Biroului se stabileşte în regulamentul de activitate a Biroului sau în hotărârea Adunării Generale şi va fi nu mai mică de 3 persoane : preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar. În cazul dacă numărul de membrii permanenţi ai Asociaţiei va fi de peste 50 de persoane, Biroul Asociaţiei va fi compus din cel puţin 5 membri : preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi membri ai Biroului. Numărul membrilor Biroului trebuie să fie impar. Aceleaşi persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Se consideră aleşi în Birou candidaţii care la Adunarea Generală au întrunit cel mai mare număr de voturi.
4.49.  Adunarea Generală este în drept odată cu confirmarea membrilor Biroului să aleagă rezerva acestuia pentru completarea componenţei de bază a Biroului în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Biroului. Subrogarea membrilor Biroului retraşi se efectuează de către preşedintele Biroului.
4.50.  Activitatea de membru al Biroului se consideră o obligaţie de onoare şi se exercită în baza principiilor obşteşti, cu excepţia funcţiei de preşedinte a Biroului, care totodată poate îmbina funcţia de organ executiv al Asociaţiei. Totuşi prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei, membrilor Biroului, pe perioada exercitării funcţiilor sale li se pot plăti solde, retribuţii stimulative la totalizarea activităţii anuale şi compensaţia cheltuielilor, legate de exercitarea de către ei a funcţiilor de Membru al Biroului Asociaţiei.  
4.51.  Preşedintele Biroului Asociaţiei se alege de Adunarea Generală, dintre Membrii aleşi ai Biroului Asociaţiei pe un termen de un an. Preşedinte Biroului poate fi şi Preşedintele Asociaţiei.Vicepreşedintele Biroului este ales prin vot deschis, la propunerea preşedintelui, din numărul membrilor Biroului.
4.52.  Preşedintele Biroului are următoarele atribuţii:
1)      convoacă şedinţele extraordinare ale Biroului;
2)      organizează activitatea Biroului ;
3)      prezidează şedinţele Biroului;
4)      exercită alte atribuţii prevăzute de Regulamentul Biroului Asociaţiei.
Pe perioada lipsei preşedintelui biroului funcţiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedintele biroului.
4.53.  Şedinţele Biroului pot fi ordinare şi extraordinare şi ţinute cu prezenţa membrilor săi, prin corespondenţă sau sub formă mixtă. Şedinţele ordinare ale Biroului se ţin numai rar de o dată pe trimestru, iar şedinţele extraordinare ale Biroului se convoacă de preşedinte :
a)      la iniţiativa lui;
b)     la cererea unuia din membrii Biroului;
c)   la cererea membrilor permanenţi care reprezintă cel puţin 5% din numărul total al membrilor cu drept de vot a Asociaţiei.
4.54.  La cererea unui membru al Biroului, sau la cererea membrilor permanenţi  ce dispun de 5% din voturile totale, Preşedintele Biroului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia, în cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Biroului, membrul Biroului sau membrii permanenţi nominalizaţi mai sus care au solicitat convocarea şedinţei extraordinare, sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.
4.55.  Şedinţele Biroului sunt deliberative, dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate din numărul membrilor aleşi. În cadrul şedinţelor se întocmesc procese-verbale, care sunt semnate de preşedintele şedinţei şi de secretar. Procesul – verbal al şedinţei Biroului se întocmeşte în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare şi va cuprinde :
a)      data şi locul ţinerii şedinţei;
b)     numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv ale preşedintelui şi secretarului şedinţei;
c)   ordinea de zi;
d)     tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui şi prenumelui vorbitorilor;
e)      rezultatul votului şi deciziile luate;
f)    anexele la procesul – verbal.
4.56.  Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi, în caz de egalitate a voturilor, votul preşedintelui este hotărâtor. Deciziile Biroului sunt executorii pentru toţi membrii Asociaţiei. Biroul decide independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor şi de votare a unor chestiuni – prin vot secret sau deschis.
4.57.  La şedinţele Biroului, fiecare membru a lui deţine un vot. Transmiterea votului de către un membru al Biroului altui membru al Biroului sau altei persoane nu se admite.
4.58.  Împuternicirile Biroului încetează din ziua :
a)      anunţării hotărârii Adunării Generale cu privire la alegerea noii componenţe a Biroului; sau
b)     anunţării hotărârii Adunării Generale cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenţei precedente a Biroului, în cazul în care o nouă componenţă nu a fost aleasă; sau
c)   reducerii componenţei Biroului cu mult de jumătate, dacă totodată rezerva Biroului a fost epuizată.
         În acest caz, Biroul este în drept să convoace Adunarea Extraordinară sau Ordinară pentru alegerea noii componenţe a Biroului, nefiind în drept să ia alte hotărâri. Dacă împuternicirile Biroului au încetat, funcţiile acestuia le exercită Adunarea Generală.
4.59.  Calitatea de membru al Biroului încetează în următoarele condiţii:
a)      în caz de deces;
b)     în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de şapte zile de la avizarea în scris a Preşedintelui;
c)în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.
4.60.  În cazul încetării calităţii de membru al Biroului, locul din Birou rămâne vacant pînă la desemnarea altui membru al Biroului în condiţiile prevăzute de statut.
4.61.  Secretarul Biroului este ales prin vot deschis, la propunerea preşedintelui Biroului, din numărul membrilor acestuia.
4.62.  Secretarul Biroului este responsabil pentru organizarea lucrărilor de secretariat, înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei, întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Biroului, duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii, precum efectuează şi alte activităţi protocoale.
 
 
PREŞEDINTELE  ASOCIAŢIEI
 
4.63.  Organizarea guvernării activităţii curente ale Asociaţiei se exercită de către Preşedintele Asociaţiei. Persoana aleasă de Adunarea Generală ca Preşedinte al Asociaţiei,  concomitent poate să îndeplinească funcţiile Preşedintelui Biroului Asociaţiei.
4.64.  Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii pe un termen de mandat de 1 (un) an. Se permite realegerea unei persoane în funcţia de Preşedinte al Asociaţiei pentru un număr nelimitat de ori.
4.65.  Candidaturile la funcţia de Preşedinte al Asociaţiei sunt înaintate în modul şi termenii prevăzuţi de prezentul Statut. Se admite autoînaintarea candidaturii.
4.66.  Persoana, înaintată candidat la funcţia de Preşedinte al Asociaţiei, este în drept în termen de 2 (două) săptămâni de la momentul înregistrării candidaturii lui de către secretariatul Asociaţiei, să propună programul lui de activitate şi dezvoltare a Asociaţiei.
4.67.  Biroul Asociaţiei este în drept să creeze o comisie pentru colectare a datelor despre candidaţii înaintaţi, studierii programelor lor şi prezentării recomandărilor sale Adunării Generale a Asociaţiei.
4.68.  Preşedintele Asociaţiei prezidează Personalul managerial şi ingineresc al Asociaţiei, care exercită atribuţiile încredinţate în baza contractelor de muncă şi actelor normative interne categoriilor de Personal în cauză, asigură activitatea operativă de administrare, engineering şi auxiliară a Asociaţiei.
4.69.  Preşedintele Asociaţiei este remunerat din contul fondului remunerării muncii. De rând cu salariile plătite periodic lui, Preşedintele Asociaţiei poate primi retribuţii stimulative pentru atingerea indicilor eficienţei activităţii Asociaţiei şi compensaţia cheltuielilor, legate de exercitare de către el a funcţiilor de Membru al Biroului Asociaţiei în cuantumul şi modul stabilit prin Hotărârile Adunării Generale.
4.70.  Statutul juridic al Preşedintelui Asociaţiei, de rând cu principiile, stipulate în prezentul  Statut, sunt reglementate de legislaţia în vigoare, Hotărârile Adunării Generale şi Regulamentul Preşedintelui Asociaţiei.
4.71.  Preşedintele Asociaţiei efectuează cheltuieli în conformitate cu normativele devizelor de cheltuieli, aprobate de Biroul Asociaţiei şi/sau Adunarea Generală. Biroul Asociaţiei urmează a stabili limitele cheltuielilor imprevizibile asupra prevederilor devizelor, efectuate în mod independent de către Preşedintele Asociaţiei. Fiecare din cazurile de depăşire a normativelor stabilite pentru devizele de cheltuieli necesită a fi examinate şi ulterior aprobate de către Biroul Asociaţiei.
4.72.  Toată corespondenţa, ce ţine de activitatea Asociaţiei, se efectuează din numele Preşedintelui Asociaţiei sub semnătura lui sau a persoanei ce îl înlocuieşte. Mandatele, contractele, clauzele şi alte acte, precum şi cererile de întoarcere a creditelor, acordate de Asociaţiei, şi documentele bancare se semnează de către Preşedintele Asociaţiei. Documentele bancare şi garanţiile necesită suplimentar şi semnătura contabilului-şef al Asociaţiei.
4.73.  În cazurile necesare pentru activitatea Asociaţiei, Preşedintele Asociaţiei este în drept să acţioneze în numele Asociaţiei, inclusiv beneficiază de dreptul de a reprezenta în instituţiile şi organele de stat, în faţa factorilor de decizie şi terţilor, încheie tranzacţii în numele Asociaţiei fără un mandat special. Preşedintele Asociaţiei este în drept să împuternicească la aceasta alte persoane prin mandate respective, semnate de dânsul.
4.74.  Mandatele în numele Asociaţiei pentru încasarea, transportarea şi depozitarea valorilor materiale în formă nebănească, încasarea şi plata banilor, precum şi mandatele ce investesc persoane cu dreptul de a exercita acţiuni juridice care cauzează obţinerea şi/sau sistarea drepturilor şi obligaţiilor de către Asociaţie necesită suplimentar şi semnătura contabilului-şef al Asociaţiei. În afacerile, purtate în instanţele judecătoreşti se aplică aceleaşi reguli.
4.75.  Actele normative locale emise de Preşedintele Asociaţiei se perfectează în formă de Ordine pe Asociaţie şi indicaţii orale, denumite în textul Statutului respectiv «Ordin» şi «Indicaţii», care sunt obligatorii pentru executare pentru toate categoriile Personalului Asociaţiei.
4.76.  Preşedintele Asociaţiei nu este în drept să emită Ordine cu caracter obligatoriu pentru membrii Asociaţiei şi pentru Biroul Asociaţiei.
4.77.  În cazul emiterii Ordinelor şi Indicaţiilor nelegitime, depăşirii limitelor atribuţiilor sale, inactivităţii sau încălcării dispoziţiilor atât ale Statutului, cât şi legislaţiei în vigoare şi a Hotărârilor Adunării Generale, el răspunde în baza principiilor generale a Legii.
4.78.  De rând cu împuternicirile, specificate în alte articole ale prezentului Statut, Regulamentului Preşedintelui Asociaţiei, precum şi în legislaţia în vigoare şi Hotărârile Adunării Generale, atribuţiile unipersonale ale Preşedintelui Asociaţiei includ, dar nu se limitează la următoarele probleme:
1)      organizarea contabilităţii şi casei Asociaţiei;
2)      întocmirea dărilor de seamă, bilanţurilor, devizelor, planurilor şi programelor de activitate;
3)      angajarea, stimularea, sancţionarea şi concedierea Personalului necesar Asociaţiei, cu stabilirea obligaţiilor lor de funcţie, clauzelor remunerării lui, precum şi Schemei de încadrări a Personalului Asociaţiei;
4)      închirierea depozitelor, altor încăperi de producţie, comerciale şi administrative;
5)      asigurarea bunurilor Asociaţiei;
6)      eliberarea şi acceptarea plăţilor a oricăror obligaţii pe termen în limitele, stabilite de Adunarea generală a Asociaţiei;
7)      încheierea în numele Asociaţiei a contractelor şi clauzelor cu persoane fizice şi juridice prevăzute de Statutul Asociaţiei şi Regulamentul Preşedintelui Asociaţiei;
8)      eliberarea mandatelor în numele Asociaţiei;
9)      adoptarea hotărârilor de atragere a creditelor, procurare şi înstrăinare a bunurilor în diverse forme organizatorice de drept în volumele stabilite de prezentul Statut şi Regulamentul Preşedintelui Asociaţiei;
10)  aprobarea Regulamentului intern privind programul de lucru al Asociaţiei;
4.79.  Atribuţiile excepţionale de reprezentare în afacerile Societăţii ale Preşedintelui Asociaţiei sunt nelimitate. Preşedintele Asociaţiei are acces nelimitat la secretele comerciale ale Asociaţiei cu respectarea ordinii stabilite în Asociaţie.
4.80.  Hotărârile Adunării Generale şi deciziile Biroului Asociaţiei sunt obligatorii pentru Preşedintele Asociaţiei. Organizarea executării lor se pune în sarcina Preşedintelui Asociaţiei.
4.81.  Preşedintele ca organ executiv al Asociaţiei va prezenta anual Biroului sau Adunării Generale darea de seamă asupra rezultatelor activităţii sale.
4.82.  Preşedintele poate constitui în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.
   

COMISIA DE CENZORI
 
4.83.  Comisia de cenzori exercită controlul activităţii economico – financiare a Asociaţiei şi se subordonează numai Adunării generale, fiind aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 1 an.
4.84.  Atribuţiile, componenţa numerică, modul de formare şi de funcţionare a comisiei de cenzori se stabilesc de regulamentul comisiei de cenzori. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar. În cazul formării Comisiei aceasta alege din componenţa sa Preşedintele şi secretarul Comisiei.
4.85.  Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât membrii Asociaţii cât şi alte persoane. Cel puţin unul din membrii comisiei de cenzori trebuie să fie persoană cu studii economice, contabile sau de auditor. Din componenţa Comisiei de cenzori nu pot face parte membrii Biroului.
4.86.  Adunarea Generală poate prevedea alegerea (numirea) unei rezerve de cenzori, din care se completează componenţa de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numeşte) în modul stabilit pentru alegerea comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retraşi se face de către preşedintele comisiei de cenzori.
4.87.  Comisia de cenzori:
·         analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Biroului şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
·         controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei.
·         Comisia de cenzori are dreptul sa ceară Biroului date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei;
·         cere convocarea adunării generale extraordinare în cazul descoperii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale societăţii;
·         participă, cu drept de vot consultativ, la şedinţele organului executiv şi ale Biroului, la Adunarea generală a Asociaţiei.
4.88.  Comisia de cenzori efectuează controlul obligatoriu al activităţii economico – financiare a Asociaţiei timp de un an. Comisia de cenzori poate decide
efectuarea unor controale şi din iniţiativă proprie, în caz de semnale a unor încălcări în
activitatea financiară a Asociaţiei, la cererea a unei treimi ale membrilor Asociaţiei, precum la decizia adunării generale sau decizia Biroului.
4.89.  Persoanele cu funcţii de răspundere ale Asociaţiei sânt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicaţii orale şi scrise.
4.90.  În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmeşte un raport care va cuprinde :
·   numele şi prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
·   motivele şi scopurile controlului;
·   termenele în care s-a efectuat controlul;
·   aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile şi dările de seamă ale societăţii;
·   aprecierea conformităţii ţinerii evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă cu cerinţele legislaţiei;
·   informaţia despre fapte de încălcare a cerinţelor legislaţiei, statutului şi regulamentelor societăţii de către persoanele cu funcţii de răspundere ale Asociaţiei, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
·   date despre circumstanţe care au împiedicat efectuarea controlului;
·   recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
·   anexe.
Raportul se semnează de toţi membrii comisiei de cenzori a Asociaţiei care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
4.91.  Rapoartele comisie de cenzori se remit organului executiv şi Biroului, precum şi persoanelor la iniţiativa cărora s-a efectuat controlul. Raportul de activitate a comisie se prezintă Adunării generale.
4.92.  Împuternicirile comisiei de cenzori pot fi delegate organizaţiei de audit în baza hotărârii adunării generale sau a contractului de audit.
  

V. MEMBRII ŞI PERSOANELE CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE 
ALE ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR.

 

MEMBRII ASOCIAŢIEI
 
5.1.      Asociaţia este compusă din membrii permanenţi şi membri - candidaţi. Membrii permanenţi sunt consemnaţi în documentele de constituire a Asociaţiei.
5.2.      Membrii permanenţi ai Asociaţiei se consideră membrii acesteia, care au stagiu activ în cadrul Asociaţiei în calitate de membru – candidat nu mai puţin de un an (în afară de fondatorii Asociaţiei) şi sunt aleşi în calitate de membrii permanenţi de către Adunarea Generală. Micşorarea termenului indicat poate avea loc doar la decizia Biroului Asociaţiei, aprobată ulterior de Adunarea Generală. Alte condiţii şi modul de devenire a membrului permanent al Asociaţiei pot fi stabilite prin actele interne ale Asociaţiei, şi urmează a fi aprobate de către Biroul Asociaţiei şi/sau Adunarea Generală.
5.3.      Membru-candidat al Asociaţiei poate fi orice persoana fizică sau juridică care susţine scopurile şi misiunile Asociaţiei, respectă procedura de primire şi corespunde criteriilor de membru-candidat, stabilite prin actele interne ale Asociaţiei şi achită cotizaţiile stabilite pentru membrii-candidaţi. Membrii-candidaţi se bucură de toate drepturile membrilor unei asociaţii obşteşti cu excepţia dreptului de vot la Adunarea Generală a Asociaţiei, cu acest drept fiind investiţi numai membrii permanenţi ai Asociaţiei. 
5.4.      Membri ai Asociaţiei pot fi şi persoane fizice/juridice care au avut sau propun o contribuţie importantă la susţinerea activităţii Asociaţiei şi a ramurii de insolvabilitate  şi/sau administrării fiduciare, sprijină tehnic, organizatoric şi logistic activitatea Asociaţiei şi a ramurii de insolvabilitate şi managementului anticriză.
5.5.      Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.
5.6.      Candidatura viitorului membru al Asociaţiei este discutată la şedinţa Biroului, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv sau reprezentantul acestuia. Decizia de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa spre aprobare Adunării Generale.
5.7.      Fiecare membru al Asociaţiei achită anual cotizaţia de membru, mărimea acestuia fiind stabilită de către Biroul Asociaţiei şi/sau Adunarea Generală.
5.8.   Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
a)      dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei (ţinând cont de calitatea de membru permanent sau candidat al Asociaţiei) de a participa la toate proiectele Asociaţiei, de a publica lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
b)     membrii Asociaţiei sunt obligaţi sa respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Biroului, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.
5.9.      Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei de către Adunarea Generală.
 
 
PERSOANELE CU FUNCŢII DE RĂSPUNDERE
 
5.10.  Persoanele cu funcţii de răspundere ale Asociaţiei sânt consideraţi membrii Biroului Asociaţiei, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare, precum şi alte persoane care exercită atribuţii de dispoziţie în conducerea Asociaţiei.
5.11.  Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere sânt stabilite de lege, de statutul şi regulamentele Asociaţiei, precum şi de acordurile încheiate de aceste persoane cu Asociaţia.
5.12.  Persoana cu funcţii de răspundere este obligată să acţioneze în interesele Asociaţiei şi nu este în drept să participe la capitalul şi/sau activitatea organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor aflate în concurenţă cu Asociaţia, dacă hotărârea adunării generale sau decizia Biroului nu prevede altfel.
5.13.  Persoana cu funcţii de răspundere aleasă este în drept să-şi dea demisia în orice moment.
5.14.  Persoanele cu funcţii de răspundere ale Asociaţiei poartă răspundere patrimonială şi de altă răspundere prevăzută de actele legislative dacă ele :
-   au denaturat sau au ascuns premeditat informaţia despre activitatea economico-financiară a Asociaţiei, altă informaţie pe care membrii Asociaţiei, sau alte persoane trebuie să o primească în conformitate cu prezentul statut;
-   nu au convocat adunarea generală, încălcând prevederile Statutului Asociaţiei;
-   au achiziţionat din mijloacele Asociaţiei bunuri la preţuri evident mai mari decît valoarea lor pe piaţă, sau au înstrăinat bunuri ale Asociaţiei la preţuri evident mai mici decât valoarea lor de piaţă în detrimentul Asociaţiei;
-   au folosit bunurile Asociaţiei în interes personal fie în interesul terţelor în care aceştia sânt interesaţi material în mod direct sau indirect;
-   au încălcat ordinea încheierii tranzacţiilor de proporţii;
-   au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale prezentului statut sau actelor legislative.
Persoanele cu funcţii de răspundere nu sunt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii. Dacă acţiunile realizate de persoanele cu funcţii de răspundere prin depăşirea împuternicirilor sânt recunoscute de Asociaţie ca fiind săvârşite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acţiuni trece asupra Asociaţiei.  
5.15.  Membru al Asociaţiei pot fi persoane fizice şi juridice care desfăşoară activitatea în
domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării), administrării fiduciare a agenţilor economici, inclusiv administratori licenţiaţi ai insolvabilităţii, economişti, auditori, avocaţi, jurişti etc. care activează în domeniul respectiv, inclusiv cetăţeni străini, persoanele fără cetăţenie care practică şi susţine obiectivele Asociaţiei precum şi asociaţiile profesioniste ale acestora.
5.16.  Asociaţia este compusă din membrii permanenţi şi membri - candidaţi. Membrii permanenţi sunt consemnaţi în documentele de constituire a Asociaţiei.
5.17.  Membrii permanenţi ai Asociaţiei se consideră membrii acesteia, care au stagiu activ în cadrul Asociaţiei în calitate de membru – candidat nu mai puţin de un an (în afară de fondatorii Asociaţiei) şi sunt aleşi în calitate de membrii permanenţi de către Adunarea Generală. Micşorarea termenului indicat poate avea loc doar la decizia Biroului Asociaţiei, aprobată ulterior de Adunarea Generală. Alte condiţii şi modul de devenire a membrului permanent al Asociaţiei pot fi stabilite prin actele interne ale Asociaţiei, şi urmează a fi aprobate de către Biroul Asociaţiei şi/sau Adunarea Generală.
5.18.  Membru-candidat al Asociaţiei poate fi orice persoana fizică sau juridică care susţine scopurile şi misiunile Asociaţiei, respectă procedura de primire şi corespunde criteriilor de membru-candidat, stabilite prin actele interne ale Asociaţiei şi achită cotizaţiile stabilite pentru membrii-candidaţi. Membrii-candidaţi se bucură de toate drepturile membrilor unei asociaţii obşteşti cu excepţia dreptului de vot la Adunarea Generală a Asociaţiei, cu acest drept fiind investiţi numai membrii permanenţi ai Asociaţiei. 
5.19.  Membri ai Asociaţiei pot fi şi persoane fizice/juridice care au avut sau propun o contribuţie importantă la susţinerea activităţii Asociaţiei şi a ramurii de insolvabilitate  şi/sau administrării fiduciare, sprijină tehnic, organizatoric şi logistic activitatea Asociaţiei şi a ramurii de insolvabilitate şi managementului anticriză.
5.20.  Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.
5.21.  Candidatura viitorului membru al Asociaţiei este discutată la şedinţa Biroului, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv sau reprezentantul acestuia. Decizia de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa spre aprobare Adunării Generale.
5.22.  Fiecare membru al Asociaţiei achită anual cotizaţia de membru, mărimea acestuia fiind stabilită de către Biroul Asociaţiei şi/sau Adunarea Generală.
5.23.  Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
c)      dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei (ţinând cont de calitatea de membru permanent sau candidat al Asociaţiei) de a participa la toate proiectele Asociaţiei, de a publica lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
d)     membrii Asociaţiei sunt obligaţi sa respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Biroului, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.
5.24.  Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei de către Adunarea Generală.
 
VI. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
SURSELE DE FINANŢARE 
 
6.1        Patrimoniul Asociaţiei se formează din:
a)      cotizaţiile de aderare şi alte ale membrilor în mărime de 1000 lei de fiecare membru permanent sau candidat;
b)     sponsorizări si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din
străinătate;
c)      subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;
d)     venituri realizate din activitatea economică proprie;
e)      veniturile societăţilor comerciale, organizaţiilor şi instituţiilor constituite cu participarea Asociaţiei;
f)       venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
g)     alte surse neinterzise de lege.
6.2.      Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
6.3.      Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, hârtii de valoare, etc.
6.4.      Asociaţia poate investi mijloacele sale financiare libere în bunuri mobile şi imobile, depozite bancare în vederea obţinerii unor dobânzi convenabile sau unor drepturi de proprietate, realizează alte tranzacţii în limitele prevederilor prezentului statut şi ale legislaţiei.
6.5.      Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare.
6.6.      Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.
6.7.      Asociaţia va folosi de posibilităţile acordate de legislaţia în vigoare pentru optimizarea activităţii financiare, inclusiv prin folosirea prevederilor Codului fiscal RM. Asociaţia va îndeplini şi va respecta toate cerinţele necesare pentru scutirea de impozit.
Ø  Asociaţia, în caz de necesitate, va solicita organele împuternicite recunoaşterea organizaţiei drept necomerciale cu eliberarea certificatului sau alt document, care atestă acest fapt şi permite folosirea scutirilor fiscale.
 
 
TRANZACŢIILE DE PROPORŢII A ASOCIAŢIEI
 
6.8.      Tranzacţia de proporţii este o tranzacţie sau câteva tranzacţii legate reciproc, efectuate direct sau indirect în ceea ce priveşte - achiziţionarea, gajarea sau luarea de către Asociaţie cu titlu de cauţiune; darea în arendă (chirie) sau arendarea (închirierea) bunurilor cu drept de răscumpărare; înstrăinarea unei secţiuni, unui depozit, unui alt bun imobil, a participaţiunilor Asociaţiei în alte întreprinderi, organizaţii, instituţii sau a dreptului la venituri periodice; primirea unui credit care poate grava bunurile Asociaţiei; reluarea, renunţarea la un proces cu o valoare importantă, încheierea unei tranzacţii de împăcare sau încheierea unei clauze arbitrale – a căror valoare constituie de peste 25 % din valoarea activelor Asociaţiei conform ultimului bilanţ. Prevederile prezentului punct nu se extind asupra tranzacţiilor Asociaţiei efectuate în procesul activităţii economice curente prevăzute de statut.
6.9.      Decizia de încheiere de către Asociaţie a unei tranzacţii de proporţii se ia de membrii Biroului în unanimitate, dacă obiect al acestei tranzacţii sunt bunurile sau drepturile ce constituie peste 25% şi nu mai mult de 50% din valoarea activelor Asociaţiei potrivit ultimului bilanţ pînă la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacţii. Hotărârea de încheiere de către Asociaţie a unor tranzacţii de proporţii valoarea cărora depăşesc 50% din valoarea activelor Asociaţiei conform ultimului bilanţ, se ia de Adunarea Generală.
6.10.  Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacţii de proporţii prevăzute de prezentul statut, Biroul nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării generale.
6.11.  Organul executiv trebuie să informeze organele competente ale Asociaţiei despre actele de proporţii, înainte ca Adunarea generală sau Biroul să ia hotărârea respectivă, dacă această informare este posibilă fără întârzieri defavorizatoare.
6.12.  Actele de proporţii ale organului executiv săvârşite în contradicţie cu prevederile statutului sunt valide dacă terţul este de bună – credinţă. În acest caz, organul executiv este responsabil faţă de membrii Asociaţiei.

VII. TRANSPARENTA ACTIVITĂŢII Şl 
DAREA DE SEAMA FINANCIARA
 
7.1.      Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Biroului un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care urmează sa fie confirmat de Comisia de control şi revizie.
7.2.      Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:
Ø  expunere scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
Ø  soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
Ø  venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul statut;
Ø  cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.
7.3.   Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Adunării Generale.
7.4.   Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţia, este accesibilă tuturor şi, în cazul de necesitate, se publică în presă.
7.5. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociaţiei, care nu constituie secretul comercial. 

VIII. ADOPTAREA, COMPLETAREA 
ŞI MODIFICAREA STATUTULUI
 
8.1.      Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală de constituire a membrilor Asociaţiei.
8.2.      Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului Statut se  depun pe numele Biroului, care le propune pentru examinare la următoarea  şedinţă a Adunării Generale.
8.3.      Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale, dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor permanenţi prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi modificate şi în baza deciziei Biroului.
8.4.      Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.
 
IX. MODUL DE REORGANIZARE Şl LICHIDARE
 
9.1.      Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare in baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.
9.2.      Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbţie, divizare, separare sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.
9.3.      Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
9.4.      Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti sau în alte cazuri prevăzute de legislaţia.
9.5.      Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare, în procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare". Lichidarea  Asociaţiei se efectuează de către lichidator sau Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.
9.6.      Lichidator sau Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.
9.7.      Lichidatorul sau Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
9.8.      Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaţiei.
9.9.      Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor.
 
X. PREVEDERI FINALE
 
10.1.   Prezentul Statut este întocmit în două exemplare originale, care au puterea juridică egală, dintre care unul se păstrează la Ministerul Justiţiei Republicii Moldova, în calitate de organ de înregistrare a Asociaţiei, iar a doilea exemplar se păstrează la sediul Asociaţiei.
10.2.   Prezentul Statut este întocmit în limba de stat al Republicii Moldova, totodată, pentru realizarea scopurilor Asociaţiei, Statutul poate fi tradus în alte limbi, însă în cazul de divergenţă între textele Statutului (sensul articolelor etc.), prioritatea are textul Statutului în limba de stat al Republicii Moldova.
10.3.   În cazul adoptării unor acte legislative şi apariţia unor contradicţii dintre actul adoptat şi textul prezentului Statut, articolele respective din Statut îşi pierd valabilitatea, însă alte prevederi ale Statutului, ce nu contravin legislaţiei, rămân în vigoare. În acest caz, activitatea Asociaţiei va fi condusă de prevederile normelor legale adoptate.
 
Semnăturile fondatorilor:
 
 
 

  

Publicatii