Procedura de confirmare a tranzactiei

PROCEDURA DE CONFIRMARE A TRANZACȚIEI EXTRAJUDICIARE

Art. 198. Declanșarea procedurii de confirmare a tranzacției extrajudiciare.

(1) Tranzacţiile încheiate în litigiile civile şi comerciale pe cale prealabilă, se confirmă în condiţiile prezentului capitol, dacă examinarea litigiului soluţionat prin tranzacţie ar fi de competenţa Arbitrajului Internațional, conform clauzei arbitrale inserate în contract, sau prin încheierea compromisului dintre părți.

(2) Prezentul capitol se aplică în mod corespunzător și procedurii de confirmare a tranzacțiilor încheiate nemijlocit de către părți pentru a preveni un proces ce poate să înceapă.

(3) În cazul procedurii arbitrale de confirmare a tranzacției, dacă părțile nu convin expres altfel, tribunalul arbitral se constituie dintr-un singur arbitru.

(4) Prin tranzacție sau prin compromis, părțile vor desemna arbitrul unic care va examina cererea de confirmare a tranzacției, ori pot conveni asupra numirii arbitrului unic direct de către președintele/vicepreședintele Arbitrajului Internațional.

(5) În cererea de confirmare a tranzacţiei se indică:

a) instanţa arbitrală căreia îi este adresată cererea;

b) numele și prenumele arbitrului unic și acordul acestuia de a judeca cererea, ori solicitarea ca arbitrul unic să fie desemnat de către președintele/vicepreședintele Arbitrajului Internațional;

c) numele și prenumele sau denumirea părţilor litigante, domiciliul sau sediul acestora, numerele de telefon/fax, adresa electronică şi alte date de contact;

d) data încheierii tranzacţiei;

e) clauza arbitrală sau compromisul prin care părțile au delegat competența de judecare arbitrajului;

f) solicitarea părţii interesate de a se confirma tranzacţia;

g) după caz, datele de contact ale reprezentantului legal al reclamantului.

(6) La cererea de confirmare a tranzacţiei se anexează:

a) tranzacţia în original;

b) convenţia sau compromisul arbitral;

c) actele ce confirmă discernământul civil al părților și împuternicire reprezentanților;

d) dovada achitării taxei arbitrale;

e) după caz, actele ce atestă executarea parţială a tranzacţiei.

(7) Dacă cererea a fost depusă cu încălcarea prevederilor prezentului articol, acesteia nu i se dă curs de instanța arbitrală.

(8) Cererea de confirmare a tranzacţiei se judecă de tribunalul arbitral constituit în regim de urgenţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data constituirii tribunalului și în prezența părţilor litigante.

(9) Înainte de a confirma tranzacţia, arbitrajul dă citire tranzacţiei și explică părţilor efectele acesteia, despre care fapt se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se semnează de ambele părți.

(10) În cazul admiterii cererii, tribunalul arbitral emite o hotărâre de confirmare a tranzacţiei și de încetare a procesului arbitral, care este un document executoriu, susceptibil de executare silită.

(11) Dacă nu confirmă tranzacţia părţilor, tribunalul arbitral pronunţă în acest sens o hotărâre motivată, prin care explică părților, că sunt în drept să intenteze proces arbitral separat pentru soluționarea litigiului în fond, conform Regulilor de procedură arbitrală.

 

Modele de acte aferente procedurii de confirmare a tranzacției extrajudiciare: 

Ø Formularul cererii adresate arbitrajului de confirmare a tranzacției;
Ø Model de tranzacție;
Ø Model de compromis.  

 

 

Publicatii