Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Arbitrajului Internaţional

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - (1) Arbitrajul Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova (denumită în continuare – Arbitraj Internaţional) este o instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu Legea nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj (M.O. nr.88-89 din 20.05.08), Legea nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitrajul comercial internaţional, (M.O. nr.88-89 din 20.05.08), Legea nr.134-XVI din 14.06.07 cu privire la mediere (M.O. nr.188-191/730 din 07.12.07), actele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentul Regulament şi alte Regulamente (Reguli) ale Arbitrajului Internaţional.
(2) Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova aprobă Regulamentele Arbitrajului Internaţional, Normele cu privire la taxele şi cheltuielile arbitrale şi de mediere, Lista arbitrilor/ mediatorilor şi întreprinde alte măsuri de promovare a Arbitrajului Internaţional.
(3) Denumirea completă a instituţiei arbitrale înfiinţate este - Arbitrajul Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, iar denumirea abreviată este – AI ALARM. Arbitrajul Internaţional dispune de sigiliu cu denumirea sa completă, în limba de stat.
(4) Sediul Arbitrajului Internaţional este în municipiul Chişinău, str. Ivan Zaikin nr.60.
Art.2. - (1) Arbitrajul Internaţional are misiunea de a promova în Republica Moldova arbitrajul comercial şi civil, intern şi internaţional, precum şi alte căi alternative de soluţionare a litigiilor.
Capitolul II
ATRIBUŢII
Art.3. - (1) Principala atribuţie a Arbitrajului Internaţional este organizarea şi administrarea soluţionării prin arbitraj şi alte metode alternative a litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Legile nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj şi nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj comercial internaţional, Legea nr.134-XVI din 14.06.07 cu privire la mediere şi de convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, dacă părţile au încheiat în acest sens o convenţie arbitrală sau de mediere scrisă.
(2) Arbitrajul Internaţional poate examina şi litigii în baza clauzelor arbitrale incluse în acordurile economice şi comerciale încheiate de Republica Moldova cu alte state.
(3) Administrarea şi soluţionarea litigiilor este reglementată de Regulile Arbitrajului Internaţional care se completează în caz de necesitate cu dispoziţiile dreptului internaţional, precum şi cu cele ale Codului de procedură civilă a Republicii Moldova în măsura în care acestea sînt compatibile cu arbitrajul şi medierea.
Art.4. - (1) Arbitrajul Internaţional mai are următoarele atribuţii:
a)     asistă părţile, la cererea lor, în organizarea arbitrajului ad-hoc;
b)     elaborează modele de convenţii arbitrale şi le asigură difuzarea în cercurile economice; prezintă, în aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial şi civil;
c)     dezbate în cadrul Arbitrajului Internaţional sau în colaborare cu alte organe interesate din ţară aspectele de drept mai deosebite apărute în practica arbitrală şi de mediere, precum şi problematica generală a arbitrajului comercial intern şi internaţional şi a medierii;
d)     colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din ţară şi din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului şi a medierii pe plan mondial;
e)     ţine evidenţa practicii arbitrale şi de mediere; întocmeşte culegeri de practică arbitrală; asigură documentarea în domeniul arbitrajului comercial intern şi internaţional şi a medierii;
f)      face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului comercial intern şi internaţional şi a medierii;
g)     organizează modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor, în special concilierea prealabilă şi medierea;
h)     îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală;
i)      îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sânt conferite prin prezentul Regulament şi prin Regulile Arbitrajului Internaţional.
Capitolul III
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art.5. -  (1) Arbitrajul Internaţional se compune din arbitri aprobaţi de către Biroul Asociaţiei Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, la propunerea Preşedintelui Arbitrajului Internaţional, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legile nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj şi nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitrajul comercial internaţional şi din secretariatul Arbitrajului Internaţional.
(2) Poate fi arbitru orice persoană fizică, cetăţean al Republicii Moldova sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor, se bucură de reputaţie neştirbită şi are înaltă calificare şi experienţă în domeniul dreptului comercial, civil şi al relaţiilor internaţionale.
(3) Lista arbitrilor este publică şi are un caracter de recomandare. Înscrierea în Lista de arbitri se face cu acordul scris al candidaţilor. Părţile pot desemna în calitate de arbitru persoane care nu figurează în Lista de arbitri.
(4) Înscrierea pe Lista de arbitri se face în următoarele condiţii:
a)     cerere scrisă;
b)     curriculum vitae;
c)     recomandareа obţinută de la un arbitru al Arbitrajului Internaţional cu o vechime de cel puţin 1 an, în această calitate;
d)     aprobarea Biroului Asociaţiei Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova.
(5) Dosarul cu actele de înscriere se depune la Secretariatul Arbitrajului Internaţional.
(6) Pot fi înscrişi pe Lista de arbitri şi arbitri care figurează pe Listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj, cu acordul scris al persoanelor în cauză.
(7) Enumerarea arbitrilor pe Lista de arbitri se face în ordinea înregistrării acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care-l defineşte.
(8) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral instituţionalizat se face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament care se aplică arbitrilor interni şi internaţionali înscrişi pe Listă.
(9) În procesul de mediere, persoanele incluse în Lista arbitrilor pot îndeplini funcţia de mediator.
Art. 6. -(1) Îndepărtarea arbitrilor de pe Lista de arbitri se poate face în cazul încălcării obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru, de către Colegiul Arbitrajului Internaţional, în urma unui raport al Preşedintelui Arbitrajului Internaţional.
(2) Decizia definitivă a Colegiului privind măsura excluderii de pe Lista de arbitri va fi adusă la cunoştinţă tuturor Curţilor de Arbitraj din ţară.
(3) Decizia Colegiului Arbitrajului Internaţional este definitivă şi poate fi atacată, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Plenul Arbitrajului Internaţional.
(4) Hotărârea Plenului Arbitrajului Internaţional prin care s-a reexaminat decizia este irevocabilă.
Art.7. (1) Activitatea Arbitrajului Internaţional este coordonată de către un Colegiu alcătuit din Preşedinte, vicepreşedinte şi trei membri, desemnaţi pe un termen de 4 ani de către Plenul Arbitrajului Internaţional la propunerea arbitrilor înscrişi pe listă.
(2) Colegiul Arbitrajului Internaţional îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament aprobat de Biroul Asociaţiei, la propunerea Preşedintelui Arbitrajului Internaţional.
Art. 8. - (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Arbitrajului Internaţional.
(2) Plenul Arbitrajului Internaţional dezbate informările Colegiului Arbitrajului, cu privire la activitatea desfăşurată de acesta, precum şi probleme de drept care, rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, pot duce la o practică neunitară.
(3) Sesiunile Plenului Arbitrajului Internaţional sunt convocate în termen de 15 zile de la data hotărârii Colegiului Arbitrajului Internaţional şi sunt conduse de către Preşedintele Arbitrajului Internaţional.
(4) Nici o persoană înscrisă pe Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului Arbitrajului Internaţional. Lipsa la două sesiuni a Plenului Arbitrajului Internaţional atrage îndepărtarea de pe Lista de arbitri.
(5) Sesiunile Plenului Arbitrajului Internaţional sunt bianuale, respectiv o sesiune de primăvară şi o sesiune de toamnă.
Art.9. -  (1) Arbitrajul Internaţional are un secretariat compus din consultanţi juridici şi alţi salariaţi angajaţi de Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, care exercită orice acţiuni de birotică şi secretariat, necesare asigurării activităţii eficiente a Arbitrajul Internaţional şi desfăşurării procedurii arbitrale.
Art.10. - (1) Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral. În înţelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este arbitrul unic sau, după caz, totalitatea arbitrilor investiţi de părţi prin convenţia arbitrală ori învestiţi în conformitate cu Regulile Arbitrajului Internaţional cu privire la procedura de arbitraj să soluţioneze un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru ele.
Art.11. - (1) Medierea se exercită conform Regulilor Arbitrajului Internaţional cu privire la procedura de mediere.
Art.12. - (1) Numirea arbitrilor sau mediatorilor într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se efectuează în conformitate cu prevederile Regulilor Arbitrajului Internaţional.
(2) Autoritatea de nominare a arbitrilor sau mediatorilor, în condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală şi cu privire la procedura de mediere, aparţine Preşedintelui Arbitrajului Internaţional, în condiţiile în care partea nu şi-a ales un arbitru de pe Lista de arbitri în termenul legal.
Art.13. -  (1) Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova nu are dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului sau medierii, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral sau mediatorii.
Capitolul IV
RESURSE
Art.14. -  (1) Resursele financiare ale Arbitrajului Internaţional se asigură din taxele de arbitrare şi de mediere încasate pentru serviciile prestate.
(2) Taxele de arbitrare şi de mediere sînt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale şi de mediere, aprobate de Biroul Asociaţiei Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova.
(3) Taxele de arbitrare şi de mediere sînt destinate suportării cheltuielilor legate de activitatea de organizare, desfăşurare şi soluţionare a litigiilor, inclusiv de secretariat, achitării onorariilor arbitrilor şi documentării acestora, persoanelor implicate în examinarea şi soluţionarea litigiilor, precum şi suportării altor cheltuieli necesare funcţionării Arbitrajului Internaţional.
Art.15. - (1) Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova va asigura spaţiul şi condiţiile materiale corespunzătoare desfăşurării activităţii Arbitrajului Internaţional.
Capitolul V
DISPOZIŢII COMUNE ŞI FINALE
Art.16. - (1) Arbitrajul Internaţional, tribunalul arbitral, mediatorii şi personalul Asociaţiei Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului sau medierii potrivit Regulamentelor (Regulilor) Arbitrajului Internaţional.
Art.17. - (1) Prevederile prezentului Regulament guvernează organizarea Arbitrajului Internaţional, stabilind cadrul de exercitare a autonomiei acesteia şi raporturile sale cu Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova. Raporturile dintre părţile litigante şi Arbitrajul Internaţional sînt reglementate, în tot ceea ce priveşte cauzele supuse arbitrajului sau medierii, prin Regulile procedurii arbitrale şi procedurii de mediere.
(2) Dispoziţiile relevante din Legile nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj şi nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj comercial internaţional, precum şi cele din Convenţia Europeană de arbitraj comercial internaţional încheiată la Geneva, la 21aprilie 1961 şi cele ale Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), Regulamentul de organizare şi funcţionare a Arbitrajului Internaţional, Regulamentul Colegiului Arbitrajului Internaţional, Regulile de procedură arbitrală şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale alcătuiesc Codexul arbitral.
Art. 18. - (1)  Regulile de procedură arbitrală şi mediere ale Arbitrajului Internaţional se elaborează de Colegiul Arbitrajului Internaţional, care le propune spre aprobare Biroului Asociaţiei.
Art. 19. - (1) Prezentul Regulament se aplică începând cu data de 1 decembrie 2010.
(2) Litigiile în curs de soluţionare rămân supuse dispoziţiilor Regulamentului în vigoare la data sesizării Arbitrajului Internaţional.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă orice dispoziţie contrară.
Art.20. -  (1) Secretariatul Arbitrajului Internaţional va asigura informarea celor interesaţi cu prezentul Regulament şi a Anexelor sale.
Art.21. -  (1) Anexe:
Anexa nr.1: "Lista arbitrilor/ mediatorilor"
Anexa nr.2: "Regulile procedurii arbitrale".
Anexa nr.3: "Regulile procedurii de mediere".
(2) Fiecare din Regulile menţionate conţin la anexă modele de clauze compromisorii şi de mediere precum şi Norme privind taxele şi cheltuielile procedurii arbitrale şi de mediere, care constituie părţi integrate ale Regulilor corespunzătoare.

 

Publicatii